Commit [91bb85]  Maximize  Restore  History

Merge branch 'dev' of ssh://git.code.sf.net/p/allura/git into 42cc

Yaroslav Luzin Yaroslav Luzin 2012-03-12